Kunst en de politieke agenda

Persoonlijk ben ik slecht op de hoogte van de politiek, maar wil straks op 9 juni toch graag enigszins gunstig voor de kunst stemmen! Deze site helpt ons een handje. […]

Persoonlijk ben ik slecht op de hoogte van de politiek, maar wil straks op 9 juni toch graag enigszins gunstig voor de kunst stemmen! Deze site helpt ons een handje. Zie hier een kleine uittreksel van een lang verhaal.

CDA
Cultuur bindt en CDA vraagt aandacht voor topkwaliteit als volkscultuur:
Het CDA wil meer aandacht voor amateurkunst en de verantwoordelijkheid hiervoor meer decentraliseren. Het vereiste ledenaantal voor publieke omroepen moet omhoog om zo fusies te bevorderen. Voor het afdragen van auteursrechten moet er een one-stop-shop komen waarbij feitelijk gebruik bepalend is. Cultuur(geschiedenis) krijgt een vanzelfsprekende plaats in het onderwijs en religieus erfgoed blijft een aandachtspunt.

PvdA
Nederland is als klein land groot in kunst en cultuur.
Van groep 1 tot het examenjaar van de middelbare school moeten kunst en cultuur in het onderwijs worden ingebed. Er komen referentieniveaus voor wat een kind op welke leeftijd moet weten en kunnen op het gebied van cultuur. Het cultuurbeleid blijft zich richten op internationale excellentie en brede toegankelijkheid. Van culturele instellingen wordt verwacht dat ze actief een eigen publiek zoeken, en nieuwe groepen interesseren voor wat ze te bieden hebben; instellingen die meer eigen inkomsten verwerven hebben recht op beloning.

SP
Niet bij brood alleen:
De SP wil gratis toegang tot de rijksmusea, andere musea moeten minimaal één dag per week gratis toegankelijk zijn. Decentrale voorzieningen als bibliotheken en muziekscholen verdienen steun van de overheid. Wettelijke bescherming tegen het opdrijven van ticketprijzen is nodig . Niet alleen het ledenaantal van omroepen moet bepalend zijn, maar ook de waardering van de programma’s.

GroenLinks
Een open cultuur voor een vrijzinnige samenleving:
GroenLinks wil extra geld besteden aan kunst- en cultuureducatie, jeugdtheater en amateurkunst. Ook extra geld voor Nederlandse documentaires en drama’s. Een fonds voor subsidies en garantstellingen moet investeringen in de creatieve industrie bevorderen. Vergroting van de transparantie bij besluitvorming over subsidies. Het omroepbestel moet op de schop: twee televisienetten waarvoor netredacties ingesteld worden. Deze kopen programma’s in bij de omroepverenigingen of externe productiehuizen.

D66

Anders kijken en creëren
Creatieve industrie en cultureel ondernemerschap worden bevorderd. Een substantieel gedeelte van de cultuursubsidies wordt ondergebracht in een investeringsfonds waarbij toegankelijkheid en waardering bepalend zijn. Investeringen van particuliere partijen in kunst en cultuur worden bevorderd. In 2020 moet Nederland een vooraanstaande positie hebben in Europa op het gebied van design en vormgeving. Het aantal zendgemachtigden op de Publieke Omroep wordt teruggebracht tot 10, te bereiken door fusies tussen de verenigingen. Mediafondsen moeten ook toegankelijk worden voor commerciële partijen, dit geldt voor de filmfondsen en alle media moeten een beroep kunnen doen op het bedrijfsfonds voor de pers. Een fusie tussen het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor Democratie en Rechtsstaat zal de relevantie van beide versterken.
Het kunstonderwijs moet een aparte status binnen het HBO krijgen omdat één bachelor en één master systeem (lees HBO en WO) niet aansluit bij de internationale en academische praktijk. Daarnaast moeten de toelatingseisen geëvalueerd worden op geschiktheid voor kunstopleidingen.

ChristenUnie
Vooruitzien in christelijk-sociaal perspectief:
De ChristenUnie wil de WWIK afschaffen omdat een groot deel van de creatieve mensen toch geen gebruik kan maken van de regeling. Bevordering van aankopen kan gestimuleerd worden door uitbreiding van expositieruimten en creatieve leen- en aankoopprojecten voor bedrijven en particulieren. Op het aantal landelijke instellingen dat subsidies verleent kan worden bezuinigd, bijvoorbeeld op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Dit is een taak van de gemeenten. Kunst die oproept tot discriminatie, geweld, godslastering of onzedelijkheid dient niet uit publieke middelen bekostigd te worden. Ook de omroep ontkomt niet aan bezuinigingen, bijvoorbeeld op de wereldomroep en de omroeporkesten.

VVD
Orde op zaken
Overheid op afstand. Beperking van de cultuursubsidies en culturele organisaties meer inkomsten uit de markt laten verwerven. Cultuursubsidies meer verlenen in de vorm van garantiestellingen en leningen via private fondsen in plaats van subsidies. Introduceren Geefwet waarin bestaande fiscale regelgeving m.b.t. private giften aan  cultuur wordt samengevoegd. Afschaffing WWIK. Afschaffing Cultuurkaart. Inkrimpen van de overheidsonderdelen die zich bezig houden met cultuur. Minder verstikkende overheidsbemoeienis met broedplaatsen. Kwalitatief hoogwaardige omroep (met cultuur als één van de kerntaken) kan ook met twee televisie- en vier radiozenders.

Tags: